Zakoni, propisi

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti

https://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi

– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

https://www.zakon.hr/z/192/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju

– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

https://www.zakon.hr/z/634/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju-i-zdravstvenoj-za%C5%A1titi-stranaca-u-Republici-Hrvatskoj-

– Zakon o zaštiti prava pacijenata

https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata

– Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

https://www.zakon.hr/z/792/Zakon-o-dobrovoljnom-zdravstvenom-osiguranju

– Zakon o liječništvu

https://www.zakon.hr/z/405/Zakon-o-lije%C4%8Dni%C5%A1tvu

– Zakon o ljekarništvu

https://www.zakon.hr/z/409/Zakon-o-ljekarni%C5%A1tvu

– Zakon o sestrinstvu

https://www.zakon.hr/z/407/Zakon-o-sestrinstvu

– Zakon o primaljstvu

https://www.zakon.hr/z/397/Zakon-o-primaljstvu

– Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

https://www.zakon.hr/z/408/Zakon-o-medicinsko-biokemijskoj-djelatnosti

– Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

https://www.zakon.hr/z/398/Zakon-o-fizioterapeutskoj-djelatnosti

– Zakon o krvi i krvnim pripravcima

https://www.zakon.hr/z/511/Zakon-o-krvi-i-krvnim-pripravcima

– Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

https://www.zakon.hr/z/347/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-neioniziraju%C4%87eg-zra%C4%8Denja

– Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

https://www.zakon.hr/z/1763/Zakon-o-kvaliteti-zdravstvene-za%C5%A1tite

– Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

https://www.zakon.hr/z/181/Zakon-o-za%C5%A1titi-osoba-s-du%C5%A1evnim-smetnjama

– Zakon o lijekovima

https://www.zakon.hr/z/399/Zakon-o-lijekovima

– Zakon o medicinskim proizvodima

https://www.zakon.hr/z/401/Zakon-o-medicinskim-proizvodima

– Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1048.html

– Zakon o proračunu

https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2374.html

– Zakon o fiskalnoj odgovornosti

https://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

– Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_56_800.html

– Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_604.html

– Zakon o porezu na dodanu vrijednosti

https://www.zakon.hr/z/1455/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost-

– Zakon o porezu na dohodak

https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

– Zakon o obveznim odnosima

https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

– Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_443.html

– Zakon o sustavu unutarnjih kontrola

https://www.zakon.hr/z/806/Zakon-o-sustavu-unutarnjih-kontrola-u-javnom-sektoru

– Zakon o radu

https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

– Zakon o ustanovama

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

– Zakon o plaćama u javnim službama

https://www.zakon.hr/z/541/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-javnim-slu%C5%BEbama

– Uredba o nazivu radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/propisi/2022/uredba-o-nazivima-radnih-mjesta-i-koeficijentima-slozenosti-poslova-u-javnim-sluzbama-25-13-do-82-22.pdf

– Zakon o javnoj nabavi

https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi