POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UREĐAJA

TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE – DOKUMENTACIJA O NABAVI

TROŠKOVNIK


Natrag